OpenJudge

提交人 班级 题目 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
黎志凌 2020级14班 201603: NOIP2016-day1-03-换教室 Accepted 25 66548kB 811ms 3145 B G++ 10天前
黎志凌 2020级14班 201205: NOIP2012-day2-02-借教室 Accepted 17 63848kB 1740ms 1457 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 200103: NOIP2001-03-统计单词个数 Accepted 0 0kB 0ms 1191 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 200103: NOIP2001-03-统计单词个数 Compile Error 0 1475 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 200802: NOIP2008-02-火柴棒等式 Accepted 10 200kB 511ms 489 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 201501: NOIP2015-day1-01-神奇的幻方 Accepted 10 208kB 7ms 1159 B G++ 13天前
李岷璨 2020级14班 200403: NOIP2004-03-合唱队形(动规) Accepted 10 200kB 3ms 466 B G++ 13天前
李岷璨 2020级14班 200401: NOIP2004-01-津津的储蓄计划 Accepted 10 200kB 2ms 343 B G++ 13天前
我的名字就是那么长长长长长长长长长长长长(刘德华) 2020级14班 201501: NOIP2015-day1-01-神奇的幻方 Wrong Answer 1 264kB 8ms 474 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 201501: NOIP2015-day1-01-神奇的幻方 Compile Error 0 42921 B Pascal 13天前
黎志凌 2020级14班 200501: NOIP2005-01-谁拿了最多奖学金 Accepted 10 200kB 4ms 1470 B Pascal 13天前
黎志凌 2020级14班 200501: NOIP2005-01-谁拿了最多奖学金 Wrong Answer 9 200kB 10ms 1820 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 200402: NOIP2004-02-合并果子 Accepted 10 552kB 523ms 571 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 200401: NOIP2004-01-津津的储蓄计划 Accepted 10 200kB 9ms 289 B G++ 13天前
黎志凌 2020级14班 200103: NOIP2001-03-统计单词个数 Compile Error 0 1475 B G++ 13天前

1 2 3 4 5 ...