OpenJudge

201504:〖NOIP2015P〗推销员

提交人 班级 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
我的名字就是那么长长长长长长长长长长长长(李晨曦) 2020级14班 Accepted 10 11676kB 342ms 1329 B G++ 18.1.12
一代教父洪健桐(The Godfather) 2020级14班 Accepted 10 9508kB 200ms 2065 B G++ 17.11.9
赵崇翔 Accepted 10 9508kB 630ms 661 B G++ 17.10.16
黎志凌 2020级14班 Accepted 10 10392kB 241ms 1141 B G++ 17.10.10
Even Bao Accepted 10 9508kB 677ms 708 B G++ 17.10.6
sjkmostrz Accepted 10 14116kB 325ms 2300 B G++ 17.9.30
sjkmostrz Wrong Answer 0 6080kB 4004ms 572 B G++ 17.8.13
打鱼船 Runtime Error 0 5936kB 4010ms 616 B G++ 17.7.31
打鱼船 Runtime Error 0 5808kB 4012ms 610 B G++ 17.7.31
(QZYC(系统管理员)) Wrong Answer 0 9260kB 207ms 256 B G++ 16.11.18
(QZYC(系统管理员)) Wrong Answer 0 8668kB 203ms 254 B G++ 16.11.18
ac(fcb-x) Accepted 10 10920kB 356ms 2067 B Pascal 16.11.5
ac(fcb-x) Compile Error 0 2756 B Pascal 16.11.5
ac(fcb-x) Accepted 10 10920kB 348ms 2067 B Pascal 16.11.5
ac(fcb-x) Accepted 10 11548kB 289ms 1777 B G++ 16.11.4
ac比我少的都没我牛逼(衔土豆的小鹰) Accepted 10 19368kB 660ms 5085 B G++ 16.11.4
1234565 Accepted 10 10904kB 286ms 1785 B G++ 16.11.3
1234565 Compile Error 0 0 B G++ 16.11.3
1234565 Accepted 10 10904kB 251ms 1785 B G++ 16.11.3
233 Time Limit Exceeded 6 5276kB 4016ms 661 B Pascal 16.10.12

统计

结果 提交次数
Accepted 14
Compile Error 4
Wrong Answer 3
Runtime Error 2
Time Limit Exceeded 1