OpenJudge

200304:〖NOIP2003P〗麦森数

提交人 班级 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
黎志凌 2020级14班 Accepted 10 200kB 124ms 1044 B G++ 18.1.9
我的名字就是那么长长长长长长长长长长长长(李晨曦) 2020级14班 Accepted 10 200kB 127ms 1052 B G++ 18.1.9
一代教父洪健桐(The Godfather) 2020级14班 Accepted 10 200kB 86ms 1085 B G++ 17.11.9
一代教父洪健桐(The Godfather) 2020级14班 Runtime Error 0 328kB 1326ms 801 B G++ 17.10.13
厉害了我的哥(致青春) Accepted 10 2120kB 54ms 908 B G++ 17.9.18
氘爸 Accepted 10 200kB 118ms 1173 B G++ 17.6.19
(牛肉串) 2019级14班 Time Limit Exceeded 5 312kB 5119ms 369 B G++ 17.5.17
打牛船 Time Limit Exceeded 5 184kB 5115ms 427 B G++ 17.5.17
氘爸 Accepted 10 328kB 39ms 1421 B G++ 17.5.5
QZYC Accepted 10 200kB 91ms 569 B G++ 17.1.27
打牛船 Time Limit Exceeded 0 256kB 5221ms 478 B G++ 16.11.30
(牛肉串) 2019级14班 Time Limit Exceeded 0 312kB 5124ms 427 B G++ 16.11.30
(牛肉串) 2019级14班 Time Limit Exceeded 0 184kB 7214ms 671 B G++ 16.11.26
(牛肉串) 2019级14班 Time Limit Exceeded 0 180kB 7924ms 506 B G++ 16.11.26
(牛肉串) 2019级14班 Time Limit Exceeded 0 180kB 7871ms 653 B G++ 16.11.23
(牛肉串) 2019级14班 Time Limit Exceeded 0 564kB 7876ms 640 B G++ 16.11.23
ac比我少的都没我牛逼(衔土豆的小鹰) Presentation Error 0 200kB 147ms 674 B Pascal 16.11.4
Openjudge Master Time Limit Exceeded 0 200kB 4277ms 728 B G++ 16.10.20
舒天(Azrael_Death) Presentation Error 0 200kB 33ms 772 B G++ 16.10.2
舒天(Azrael_Death) Presentation Error 0 200kB 37ms 759 B G++ 16.10.2

统计

结果 提交次数
Time Limit Exceeded 9
Accepted 7
Presentation Error 5
Runtime Error 1