OpenJudge

200302:〖NOIP2003P〗数字游戏

提交人 班级 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
黎志凌 2020级14班 Accepted 10 160kB 7ms 1080 B G++ 18.1.9
我的名字就是那么长长长长长长长长长长长长(李晨曦) 2020级14班 Accepted 10 12704kB 79ms 1640 B G++ 18.1.9
一代教父洪健桐(The Godfather) 2020级14班 Accepted 10 160kB 3ms 1080 B G++ 17.11.9
厉害了我的哥(致青春) Accepted 10 160kB 39ms 1726 B Pascal 17.7.5
厉害了我的哥(致青春) Runtime Error 0 144kB 0ms 2014 B Pascal 17.7.5
ac(fcb-x) Accepted 10 8480kB 137ms 1796 B Pascal 16.11.4
ac比我少的都没我牛逼(衔土豆的小鹰) Accepted 10 288kB 10ms 1139 B Pascal 16.11.4
舒天(Azrael_Death) Accepted 10 160kB 7ms 1018 B G++ 16.10.4
王镱润1 Accepted 10 160kB 9ms 831 B G++ 16.9.21

统计

结果 提交次数
Accepted 8
Runtime Error 1