OpenJudge

200204:〖NOIP2002P〗过河卒

提交人 班级 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
黎志凌 2020级14班 Accepted 10 160kB 0ms 812 B G++ 18.1.9
我的名字就是那么长长长长长长长长长长长长(李晨曦) 2020级14班 Accepted 10 160kB 1ms 485 B Pascal 18.1.9
廖宇翔 Accepted 10 160kB 1ms 626 B G++ 17.12.18
廖宇翔 Compile Error 0 582 B G++ 17.12.15
真·蒟蒻(sqrt_-1) 2019级14班 Accepted 10 160kB 0ms 1065 B G++ 17.11.8
真·蒟蒻(sqrt_-1) 2019级14班 Compile Error 0 610 B G++ 17.11.8
真·蒟蒻(sqrt_-1) 2019级14班 Compile Error 0 607 B G++ 17.11.8
真·蒟蒻(sqrt_-1) 2019级14班 Compile Error 0 621 B G++ 17.11.8
真·蒟蒻(sqrt_-1) 2019级14班 Compile Error 0 607 B G++ 17.11.8
真·蒟蒻(sqrt_-1) 2019级14班 Compile Error 0 611 B G++ 17.11.8
真·蒟蒻(sqrt_-1) 2019级14班 Compile Error 0 611 B G++ 17.11.8
一代教父洪健桐(The Godfather) 2020级14班 Accepted 10 160kB 0ms 625 B G++ 17.11.4
打鱼船 Accepted 10 160kB 0ms 666 B G++ 17.11.1
Earring Accepted 10 160kB 0ms 666 B G++ 17.11.1
驴肉串(WLZS) Accepted 10 272kB 0ms 732 B G++ 17.10.4
(猪肉串) Wrong Answer 6 2208kB 1ms 721 B G++ 17.9.12
yhts dvg jb hjokm pn(包逸凡) Wrong Answer 0 160kB 0ms 876 B G++ 17.8.8
不知不觉 Accepted 10 160kB 0ms 495 B Pascal 17.7.26
(牛肉串) 2019级14班 Wrong Answer 6 160kB 0ms 544 B G++ 17.7.9
厉害了我的哥(致青春) Accepted 10 288kB 1ms 444 B G++ 17.7.6

统计

结果 提交次数
Accepted 21
Compile Error 16
Wrong Answer 10
Time Limit Exceeded 3
Runtime Error 2