OpenJudge

1 2

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
1401 均值 95% 82 86
1402 求整数的和与均值 91% 70 77
1403 最高的分数 99% 70 71
1404 整数序列的元素最大跨度值 97% 58 60
1405 奥运奖牌计数 98% 53 54
1406 奇数求和 97% 71 73
1407 满足条件的数累加 100% 69 69
1408 整数的个数 100% 66 66
1409 与指定数字相同的数的个数 98% 61 62
1410 人口增长问题 96% 48 50
1411 菲波那契数列 96% 46 48
1412 鸡尾酒疗法 91% 30 33
1413 救援 97% 29 30
1414 球弹跳高度的计算 89% 59 66
1415 角谷猜想 88% 51 58
1416 津津的储蓄计划 93% 28 30
1417 药房管理 90% 26 29
1418 正常血压 82% 27 33
1419 求特殊自然数 95% 36 38
1420 统计满足条件的4位数个数 97% 31 32
1421 级数求和 92% 54 59
1422 分离整数的各个数位 96% 48 50
1423 数字反转 93% 40 43
1424 含k个3的数 93% 37 40
1425 开关灯 93% 27 29
1426 求分数序列和 96% 23 24
1427 计算分数加减表达式的值 96% 25 26
1428 求阶乘的和 100% 60 60
1429 求出e的值 98% 47 48
1430 计算多项式的值 88% 22 25
1431 与7无关的数 96% 24 25
1432 数1的个数 100% 29 29
1433 数字统计 93% 40 43
1434 画矩形 89% 40 45
1435 质因数分解 87% 26 30
1436 金币 91% 32 35
1437 细菌繁殖 75% 12 16
1438 多边形内角和 100% 29 29
1439 买房子 88% 21 24
1440 石头剪刀布 73% 16 22
1441 计算多项式的导函数 80% 12 15
1442 雇佣兵 79% 15 19
1443 w循环01打印图形1 100% 17 17
1444 w循环02打印图形2 100% 15 15
1445 w循环03输出自然数 100% 16 16
1446 w循环04输出1到n的偶数 100% 15 15
1447 w循环05取球游戏1 100% 15 15
1448 w循环06取球游戏2 100% 14 14
1449 w循环071022求平方和 92% 12 13
1450 w循环081021求和 92% 12 13
1451 w循环09求1到n之间的偶数和 91% 10 11
1452 w循环10淘淘梦中抓Q币 100% 10 10
1453 w循环11求n阶乘 100% 11 11
1454 w循环12小组数学总分 85% 11 13
1455 w循环13小组语文总分 100% 8 8
1456 w循环14小朋友的平均身高 100% 10 10
1457 w循环152算面积 100% 7 7
1458 w循环16桐桐购文具 100% 8 8
1459 w循环17超市购物 86% 6 7
1460 w循环18数列和 100% 6 6
1461 w循环19淘淘做算术 100% 5 5
1462 w循环20制造飞船 100% 6 6
1463 w循环21桐桐批发文具 100% 5 5
1464 w循环22约数和 80% 4 5
1465 w循环23难约数和 100% 6 6
1466 w循环24淘淘购物 100% 6 6
1467 w循环25散落的火柴 100% 3 3
1468 w循环26星际航行 100% 6 6
1469 w循环27整数个数 100% 7 7
1470 w循环28最大的苹果 100% 6 6
1471 w循环29求n个数的最大值 100% 6 6
1472 w循环30求n个数的最小值 100% 4 4
1473 w循环31求n个数的最大值和最小值 100% 6 6
1474 w循环32输出大写字母及值 100% 6 6
1475 w循环33打印几个小写字母 83% 5 6
1476 w循环34自然数倒序 100% 5 5
1477 w循环35淘淘的生日 100% 3 3
1478 w循环36新鸡兔同笼 100% 6 6
1479 w循环37阶乘和 100% 7 7
1480 w循环38找水仙花数 100% 6 6
1481 w循环39判断质数 100% 6 6
1482 w循环40判断大质数 100% 6 6
1483 w循环41等差数列之和 100% 3 3
1484 w循环42反弹的小球 60% 3 5
1485 w循环43爸爸运动瘦身 100% 4 4
1486 w循环44百米跑成绩 83% 5 6
1487 w循环45新小组语文总分 80% 4 5
1488 w循环46新星际航行 100% 4 4
1489 w循环47新新小组语文总分 100% 4 4
1490 w循环48倒序输出 75% 3 4
1491 w循环49寻找数字 100% 4 4
1492 w循环50小朋友学数学 100% 4 4
1493 w循环51n位数的数字和 100% 4 4
1494 w循环52秦九韶老先生 100% 4 4
1495 w循环53倒序数 100% 4 4
1496 w循环54判回文数 100% 4 4
1497 w循环55找公约数 80% 4 5
1498 w循环56最大公约数1 88% 7 8
1499 w循环57最大公约数2 100% 6 6
14A0 w循环58最小公倍数 100% 4 4

1 2