OpenJudge

1704:最匹配的矩阵

提交人 班级 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
我的名字就是那么长长长长长长长长长长长长(刘德华) 2020级14班 Accepted 488kB 28ms 1170 B G++ 13天前
小学生王哲军 Accepted 488kB 24ms 715 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Runtime Error 428kB 20ms 713 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Compile Error 712 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Wrong Answer 10512kB 36ms 720 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Wrong Answer 10512kB 52ms 720 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Wrong Answer 10512kB 30ms 720 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Runtime Error 4624kB 28ms 716 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Runtime Error 4624kB 26ms 701 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Runtime Error 4624kB 26ms 719 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Runtime Error 4624kB 30ms 719 B G++ 17.4.16
小学生王哲军 Runtime Error 452kB 21ms 715 B G++ 17.4.16
sjkmostrz Accepted 488kB 22ms 778 B G++ 17.4.16
(牛肉串) 2019级14班 Accepted 488kB 32ms 683 B G++ 17.3.19
打牛船 Accepted 488kB 27ms 683 B G++ 17.3.19
王子一点(点点) 2018级14班 Accepted 488kB 22ms 588 B G++ 16.12.13
浪漫的码字人 Accepted 616kB 44ms 1203 B G++ 16.12.9
不知不觉 2018级14班 Accepted 236kB 110ms 757 B Pascal 16.3.22

统计

结果 提交次数
Accepted 8
Runtime Error 6
Wrong Answer 3
Compile Error 1