OpenJudge

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
1301 判断数正负 100% 101 101
1302 输出绝对值 97% 93 96
1303 奇偶数判断 96% 89 93
1304 奇偶ASCII值判断 96% 72 75
1305 判断一个数能否同时被3和5整除 98% 88 90
1306 判断能否被3,5,7整除 96% 79 82
1307 晶晶赴约会 99% 87 88
1308 骑车与走路 98% 81 83
1309 分段函数 93% 66 71
1310 计算邮资 93% 69 74
1311 最大数输出 99% 72 73
1312 三角形判断 99% 75 76
1313 判断闰年 99% 78 79
1314 点和正方形的关系 99% 67 68
1315 简单计算器 93% 62 67
1316 求一元二次方程的根 80% 40 50
1317 最大三位整数 96% 48 50
1318 直角三角形判断 94% 47 50
1319 输出各位数字 96% 43 45
1320 字母数字转换 100% 46 46
1321 w分支01我是冠军 29% 2 7
1322 w分支02我要买票了 100% 6 6
1323 w分支03保安说OUT 100% 5 5
1324 w分支04智能机器人 100% 4 4
1325 w分支05我孤单吗 100% 5 5
1326 w分支06考试表情 100% 4 4
1327 w分支07是偶是奇 100% 5 5
1328 w分支08字母奇偶 100% 4 4
1329 w分支09是奇是偶 100% 5 5
1330 w分支10邮费优惠 100% 3 3
1331 w分支11行李托运 75% 3 4
1332 w分支12哥俩高低 100% 4 4
1333 w分支13两数差 100% 3 3
1334 w分支14骑车与走路 100% 3 3
1335 w分支15谁最高呢 100% 2 2
1336 w分支16哥仨高低排 67% 2 3
1337 w分支17哥仨低高排 100% 3 3
1338 w分支18邮费计算 100% 2 2
1339 w分支19大象喝水 100% 2 2
1340 w分支20苹果和虫子 100% 3 3
1341 w分支21三数排序嵌套 100% 2 2
1342 w分支22成绩等级 100% 3 3
1343 w分支23超市大打折 100% 2 2
1344 w分支24分段函数 100% 2 2
1345 w分支25计算税金 N/A 0 0
1346 w分支26有一门课不及格的学生 100% 1 1
1347 w分支27聪明的奶牛 N/A 0 0
1348 w分支28判闰年 100% 1 1
1349 w分支29选三好学生 100% 1 1
1350 w分支30三角形判别 N/A 0 0
1351 w分支31包装箱 N/A 0 0
1352 w分支32动物园购票 N/A 0 0
1353 w分支33兴趣小组 N/A 0 0
1354 w分支34乐队大招聘 N/A 0 0
1355 w分支35模拟计算器 100% 1 1
1356 w分支362015年某月的天数 N/A 0 0
1357 w分支37某年某月的天数 N/A 0 0
1358 w分支38成绩等第 N/A 0 0
1359 w分支39包装箱switch N/A 0 0
1360 w分支40最大三位数 100% 2 2
1361 w分支41班长买笔 N/A 0 0