OpenJudge

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
1501 与指定数字相同的数的个数 94% 151 160
1502 陶陶摘苹果 95% 147 155
1503 计算书费 98% 129 132
1504 数组逆序重放 88% 119 135
1505 年龄与疾病 93% 95 102
1506 校门外的树 90% 81 90
1507 大整数加法 62% 33 53
1508 计算2的N次方 54% 28 52
1509 阶乘和 57% 17 30
1510 大整数减法 85% 29 34
1511 求10000以内n的阶乘 75% 15 20
1512 有趣的跳跃 86% 43 50
1513 统计数字字符个数 97% 70 72
1514 基因相关性 96% 75 78
1515 石头剪子布 82% 37 45
1516 输出亲朋字符串 87% 54 62
1517 合法 C 标识符 82% 55 67
1518 字符替换 97% 59 61
1519 密码翻译 96% 54 56
1520 简单密码 93% 38 41
1521 潜伏者 94% 15 16
1522 加密的病历单 92% 33 36
1523 将字符串中的小写字母转换成大写字母 96% 44 46
1524 大小写字母互换 97% 38 39
1525 整理药名 94% 33 35
1526 忽略大小写的字符串比较 90% 26 29
1527 字符串判等 88% 21 24
1528 验证子串 77% 17 22
1529 字符串移位包含问题 90% 9 10
1530 删除单词后缀 95% 20 21
1531 单词替换 69% 9 13
1532 紧急措施 89% 8 9
1533 过滤多余的空格 100% 15 15
1534 单词的长度 94% 16 17
1535 最长最短单词 91% 10 11
1536 字符串最大跨距 100% 7 7
1537 单词翻转 86% 12 14
1538 单词倒排 93% 13 14
1539 ISBN号码 89% 16 18
1540 字符环 100% 8 8
1541 字符串p型编码 100% 13 13
1542 行程长度编码 100% 9 9
1543 判断字符串是否为回文 94% 16 17
1544 回文子串 100% 10 10
1545 字符串的展开 86% 6 7