OpenJudge

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
1501 与指定数字相同的数的个数 95% 158 167
1502 陶陶摘苹果 95% 154 162
1503 计算书费 98% 137 140
1504 数组逆序重放 89% 125 141
1505 年龄与疾病 94% 103 110
1506 校门外的树 91% 88 97
1507 大整数加法 68% 42 62
1508 计算2的N次方 58% 36 62
1509 阶乘和 56% 23 41
1510 大整数减法 88% 35 40
1511 求10000以内n的阶乘 79% 19 24
1512 有趣的跳跃 87% 48 55
1513 统计数字字符个数 96% 80 83
1514 基因相关性 97% 83 86
1515 石头剪子布 86% 42 49
1516 输出亲朋字符串 88% 60 68
1517 合法 C 标识符 83% 62 75
1518 字符替换 97% 69 71
1519 密码翻译 97% 62 64
1520 简单密码 96% 44 46
1521 潜伏者 94% 16 17
1522 加密的病历单 93% 39 42
1523 将字符串中的小写字母转换成大写字母 98% 54 55
1524 大小写字母互换 98% 45 46
1525 整理药名 95% 37 39
1526 忽略大小写的字符串比较 92% 33 36
1527 字符串判等 85% 22 26
1528 验证子串 74% 17 23
1529 字符串移位包含问题 90% 9 10
1530 删除单词后缀 96% 23 24
1531 单词替换 71% 10 14
1532 紧急措施 89% 8 9
1533 过滤多余的空格 100% 17 17
1534 单词的长度 95% 18 19
1535 最长最短单词 91% 10 11
1536 字符串最大跨距 88% 7 8
1537 单词翻转 80% 12 15
1538 单词倒排 93% 13 14
1539 ISBN号码 89% 17 19
1540 字符环 100% 8 8
1541 字符串p型编码 100% 13 13
1542 行程长度编码 90% 9 10
1543 判断字符串是否为回文 94% 17 18
1544 回文子串 100% 10 10
1545 字符串的展开 88% 7 8